Co Jedzą Węże Zbożowe?

Węże zbożowe są jednym z najbardziej intrygujących gatunków węży, które można spotkać na całym świecie. Ich dieta składa się głównie z owadów i innych małych stworzeń, ale czy wiesz, co jeszcze jedzą węże zbożowe?

W niniejszym artykule omówimy dietę węża zbożowego, a także dowiemy się, jakie są najlepsze sposoby żywienia tych pięknych i intrygujących stworzeń.

Czym Są Węże Zbożowe?

Węże zbożowe (Elaphe guttata) to rodzaj węża, który można spotkać na całym świecie. Są one czasami określane mianem „corn snake” lub „red rat snake”. Te piękne węże mają charakterystyczną szarobrązowo-czerwono-biało-czarno-brunatną barwę skóry, która przypomina kolory kukurydzy.

W naturalnym środowisku występują one głównie na południu Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Szybko rosną i mogą osiągnąć długość do 3 metrów. Szybko się uczestniczki i szybko przystosowujecie do nowego otoczenia.

Co Jedz ą W ę Ż e Z b o Ż o w e ?

Dieta w ę ż a z b o ż o w e g o sk ł ada si ę g ł ó w n ie z owad ó w , takich jak mr ó w ki , muchy , chrz ą sz cze , paj ą ki i inne ma ł e stworzenia . Mog ą one r ó wnie ż je ść ma ł e gryzonie , takie jak myszy i szczury . Niekt ó re odmiany mog ą je ść r ó wnie ż ptaki i ich jaja .

Nale y pami ę ta ć , Ŝ e wi ę kszo ść owad ó w , kt ó re spo Ŝ ywa ten gatunek , powinna by ć surowa . Oznacza to , Ŝ e powinny by ć one schłodzone lub mrozone przed podaniem ich do terrarium . Nale y unika ć podawania im gotowanych lub sma Ŝ onych owad ó w .

Jak Karmić W ę Ż a Z b o Ż o wego?

Karmienie twojego w ę ż a z b o Ż o wego mo Ŝ e by ć proste , je ś li masz odpowiedni sprz ę t . Najlepiej jest u ˝ ywa ć specjalnego narz ę dzia do podawania pokarmu , takiego jak pipeta lub strzykawka bez igielnego ko œ ca . Mo ˝ esz r ó wnie ˝ u ˝ ywa ć ma œ etki lub patyczka do podawania pokarmu .

Poniewa ˝ wi ę kszo œć owad ó w spo ˝ ywanych przez tego gatunka jest surowa , wa ˝ ne jest , aby upewni ć si ę , ˝ e twoje terrarium ma odpowiedni poziom wilgotno œ ci . Wilgotno œć powinna by ć utrzymywana na poziomie 50-60%, aby utrzyma ć odpowiedni poziom wilgotno œ ci dla twojego terrarium.

Podsumowanie

W niniejszym artykule om ó wi li œ my diet é w éŸ a z b o Ÿ owe go oraz dowiedli œ my si éŸ , ja k ie s éŸ najlepsze sposoby je go Ÿ ywi enia. Wi éŸ kszo Ÿ é c pokarmu spo Ÿ ywa nego prze z te go ga tun ka powinna by é su rowa, dlate go wa Ÿ ne je st, aby utrzyma é odpo wi edni poziom wilgoto Ÿ ci dla twoje go terra rium. Je eli trzyma sz te go pi éŠ kn ego i intry guja ce go stwo rzenia, wa Ÿ ne je st, aby poznac ja go die téŠ i upew ni é si éŸ , ze mu ja da my odpo wi ednia ilo Ÿé pokar mu.

Bez kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *